• ZASAD REKRUTACJI DO KLASY 1

    Społecznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

    na rok szkolny 2024/2025

     

    Zgodnie z:

    • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.1);
    • Zarządzeniem Nr 802/2024 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 11 stycznia 2024r;
    • Statutem Szkoły § 36 „Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły”;

     

    1. Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kwidzynie powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie:
     1. Dyrektor Szkoły jako Przewodniczący Komisji;
     2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
     3. Psycholog i Pedagog szkolny;
     4. Nauczyciel jezyka angielsiego
     5. Nauczyciel swietlicy.
    2. Warunkiem uwzględnienia dziecka w procesie rekrutacyjnym jest wypełnienie przez Rodziców bądź Prawnych Opiekunów
     podania o przyjęcie dziecka do szkoły (plik do pobrania ze strony szkoły).
    3. Podanie wraz z dokumentacją uzupełniającą jest przekazywany Komisji Rekrutacyjnej, która prowadzi pierwszą weryfikację oraz może poprosić Rodziców o dostarczenie dodatkowych informacji o swoim dziecku.
    4. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szk. 2024-2025:
    1. do 18.03.2024r. – składanie podań do sekretaraitu szkoły;
    2. 19.03.2024r. – 12.04.2024r. - prace komisji rekrutacyjnej;
    3. 12.04.2024r. – podanie do wiadomości listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
    4. do 06.05.2024r. – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia;
    5. do 06.05.2024r. – podanie do wiadomości listy kandydatów wstępnie przyjętych
     i nieprzyjętych.
    1. W okresie prac komisji rekrutacyjnej, odbędą się dwa spotkania rekrutacyjno – integracyjne, podczas których dziecko bierze
     udział w sprawdzianie wiedzy i umiejętności oraz w zespołowej zabawie ruchowej pozwalającej poznać umiejętności społeczne
     i dojrzałość emocjonalną kandydatów.
    2. Do Szkoły przyjmowane są dzieci w normie intelektualnej.
    3. Przy przyjmowaniu kandydatów, Komisja Rekrutacyjna kieruje się dobrem wszystkich uczniów, potrzebą stworzenia zespołu klasowego o zbliżonych predyspozycjach, możliwościach edukacyjnych i potrzebach psychofizycznych, w tym o podobnym poziomie wiedzy ogólnej, stopniu dojrzałości społecznej
     i kultury osobistej.
    4. Dyrektor lub inni pracownicy szkoły, biorący udział w spotkaniach rekrutacyjnych, mogą poprosić rodziców o dodatkowe spotkanie
     w innym terminie.
    5. Szkoła nie jest zobowiązana do udzielenia informacji, z jakich powodów dziecko nie zostało przyjęte.
    6. Do końca roku szkolnego, tj. do 21.06.2024r., Rodzice / Prawni Opiekunowie dziecka zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i gotowości szkolnej”. Brak dokumentu może być podstawą do skreślenia
     z listy przyjętych.
    7. Informacja o braku gotowości szkolnej może być podstawą do skreślenia z listy przyjętych.
    8. Nie przedłożenie dokumentów będących w posiadaniu Rodzica / Prawnego Opiekuna,
     a mogących mieć wpływ na kryteria określone w pkt.6 i 7 może być podstawą do skreślenia z listy przyjętych.
    9. Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest pełna akceptacja przez jego Rodziców /Prawnych Opiekunów koncepcji pedagogicznej
     i organizacyjnej Szkoły oraz Statutu i Regulaminów Szkoły.
    10. W przypadku większej liczby chętnych uczniów niż miejsc w klasie ogólnodostepnej lub integracyjnej, pierwszeństwo ma rodzeństwo uczniów uczęszczających do naszej szkoły.
    11. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do klasy I (także w trakcie roku szkolnego) podejmuje Dyrektor Szkoły.
    12. Po spełnieniu w/w warunków dziecko zostaje wpisane na listę uczniów i proces rekrutacji ulega zakończeniu.
    13. Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia „Umowy o świadczeniu usług oświatowych obejmujących kształcenie
     w zakresie szkoły podstawowej”
     pomiędzy Rodzicem / Prawnym Opiekunem a Kwidzyńskim Stowarzyszeniem Oświatowym prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Kwidzynie.

     

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. 08.03.2024r.